Thai Civic Education

"การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย"
วัตถุ
ประสงค์ร่วม

เสริมสร้าง
พลเมืองให้มีความรู้ดี
และมีความรับผิดชอบที่
จะมีส่วนร่วมในกระบวน
การประชาธิปไตย
การศึกษา
แบบเป็น
ทางการ
การศึกษา
แบบไม่เป็น
ทางการ
สื่อ
มวล
ชน
หลักการร่วม การจัดการเรียนรู้:
 • รักความเป็นธรรมและความเสมอภาค
 • ใช้เสรีภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่
 • มีภารดรภาพและเคารพความแตกต่าง
 • มีส่วนร่วมทางการเมือง
 • คิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • เคารพกฎหมายและกฎกติกา
 • เห็นควมสำคัญของประโยชน์ส่วนรวม
 • แบบมีส่วนร่วม
 • แบบลงมือทำ
 • ที่ไม่ชี้นำความคิดเห็น
 • ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมือง

กิจกรรมล่าสุด

พฤษภาคม
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Educational Forum 2: เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน พลเมืองโลก พลเมืองอาเซียน
20 พ.ค. 2015
เวลา 08:30 - 16:00 น.


กำหนดการ“Learning to live together: Global citizenship/ ASEAN citizenship”จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อกา...

บทความล่าสุด

Our Partners:

 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • kpi
 • thai-pbs
 • pdc
 • fes
 • obec
 • msdhs
 • ipps
 • media-monitor
 • tdw
 • tpd
 • siu-logo
 • isra