Ornament

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่เชื่อมั่นในความยุติธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม

พันธกิจ

สนับสนุนครู นักการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ในการสร้างพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม เป็นหน่วยงานประสานงานของเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร ครั้งที่ 4
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร ครั้งที่ 4 @ โรงแรมนูโว ซิตี
Sep 22 – Sep 25 all-day
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร ครั้งที่ 4  “การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ก้าวข้ามความเกลียดชัง กับความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก” ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
23
24
25
26
27
28
29
30
  • หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาชThai Civic Education

  • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Thai Civic Education) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือThai Civic Education

โพสต์ล่าสุด

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูเด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ครูเด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์: ผมมีความคาดหวังและมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าพลังของพลเมืองในสังคมไทยต้องเป็นแกนหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศนี้ โดยสังคมไทยจำเป็นต้องวางรากฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตย การสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของประชาธิปไตยจนเกิดเป็นผลลัพธ์สู่ระดับวิถีชีวิต (Way of life) ของผู้คนในที่สุด ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของหลักการที่ประกันสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์…

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูชมภ์พลอย จิตติแสง เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ครูชมภ์พลอย จิตติแสง: สิ่งที่คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยคือ คาดหวังให้คนไทย “ตื่นตัว” ในเรื่องของ “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” มากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ประชาธิปไตยไทยและประชาธิปไตยโลก มองออกไปว่าสังคมโลกเขามองสังคมประชาธิปไตยไทยอย่างไร สังคมที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องของประชาธิปไตยเขาไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร…

บทสัมภาษณ์พิเศษ อ.อนรรฆ สมพงษ์ เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

ก่อนถึงวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายนนี้ คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? อ.อนรรฆ สมพงษ์: ก่อนจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมไทย เราต้องยอมรับและเข้าใจก่อนว่า สังคมไทยไม่ได้สวยงาม อย่างที่เราถูกปลูกฝังและสั่งสอนกันมา เอาจริง ๆ ผมไม่อยากคาดหวังอะไรมาก แต่ใช่ว่าจะไม่หวังเลย เรายังจำเป็นต้องมีความหวัง เพราะถ้าเราหมดหวัง…

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูษุรพีฐ์ บุญคง เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

ก่อนถึงวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายนนี้ คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ครูษุรพีฐ์ บุญคง: โดยส่วนตัวเชื่อว่าประชาธิปไตยที่ดีเริ่มต้นจากที่บ้าน ดังนั้นถ้าพ่อแม่รับฟังความคิดเห็นและเคารพการตัดสินใจของลูก โดยยอมเปิดใจและยอมรับฟังความต้องการที่แท้จริงของลูก จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับพลเมืองคนหนึ่งต่อไปในวันข้างหน้า การสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ถ้าเด็กมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยแล้วส่งต่อมายังโรงเรียนที่ส่งเสริมประชาธิปไตย สุดท้ายวิธีคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูษุรพีฐ์ บุญคง…