Ornament

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่เชื่อมั่นในความยุติธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม

พันธกิจ

สนับสนุนครู นักการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ในการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม เป็นหน่วยงานประสานงานของเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
เสวนาวิชาการ “วันเด็ก…ขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ” 08:30
เสวนาวิชาการ “วันเด็ก…ขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ” @ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Jan 11 @ 08:30 – 12:30
เสวนาวิชาการ “วันเด็ก...ขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ” @ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “วันเด็ก…ขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ” ใน 10 ประเทศ พบกับ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว บรรยายนำการอภิปรายในประเด็นนโยบายที่เด็กต้องการ โดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ พร้อมผลสำรวจความคิดเห็น วันเด็ก = หลอกเด็ก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
  • หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาชThai Civic Education

  • ศูนย์ประสานงานการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือThai Civic Education

โพสต์ล่าสุด

เสียงที่อยู่ในสายลม

บทความสั้นๆ เนื่องในวันระลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 27 มกราคม โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คอกาแฟผู้สนใจในภาพยนตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกเหนือจากบทบาทนักการศึกษาและคนทำงานภาคสังคมแล้ว ยังเป็นนักแสดงอิสระในแวดวงละครเวที มีผลงานร่วมกับพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละครอื่น ๆ อ่านบทความ ดาวน์โหลด pdf

อุดมศึกษากับการพัฒนาความเป็นพลเมือง: แนวคิดและผลการศึกษาเบื้องต้นจาก 6 มหาวิทยาลัยไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาสาธารณะ “บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตยถดถอย:การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม” วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด pdf  

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2

หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2 นี้ เป็นการรวบรวมงานเขียนจากประสบการณ์การศึกษาดูงานของคณะครู นักการศึกษา และคนทำงานภาคประชาสังคมด้านการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง รุ่นที่ 2 ของเครือข่าย Thai Civic Education ซึ่งได้รับโอกาสเข้าร่วมในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ Dr. David Zyngier…

รายงานสรุปเวที ประชาธิปไตย การศึกษา และความเป็นพลเมือง ICRID 2017

วันที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 9:45-16:00 ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ประชาธิปไตย การศึกษา และ ความเป็นพลเมือง…