Ornament

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่เชื่อมั่นในความยุติธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม

พันธกิจ

สนับสนุนครู นักการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ในการสร้างพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม เป็นหน่วยงานประสานงานของเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
พลเมืองรู้เท่าทันสื่อฯ ในสังคมพหุวัฒนธรรม
พลเมืองรู้เท่าทันสื่อฯ ในสังคมพหุวัฒนธรรม @ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (uniserve) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Aug 4 – Aug 5 all-day
พลเมืองรู้เท่าทันสื่อฯ ในสังคมพหุวัฒนธรรม @ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (uniserve) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
5
6
ประชุมระดมความเห็น “มองเมืองใหม่ MIDL”
ประชุมระดมความเห็น “มองเมืองใหม่ MIDL” @ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
Aug 6 all-day
ร่วมจัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.), ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาชThai Civic Education

  • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Thai Civic Education) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือThai Civic Education

โพสต์ล่าสุด

“ครูกับการสร้างพลเมือง” : ครูร่มเกล้า ช้างน้อย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

การสอนประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไรต่อนักเรียน? “ครูกับการสร้างพลเมือง” เปิดมุมมองใหม่ เข้าใจรอบด้าน สรรค์สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education…

“ครูกับการสร้างพลเมือง” : ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

คนที่สนใจการเมือง ประชาธิปไตย ทำไมต้องสนใจรัฐสวัสดิการ และครูสามารถทำให้นักเรียนสนใจแนวคิดแบบนี้ได้อย่างไร? “ครูกับการสร้างพลเมือง” เปิดมุมมองใหม่ เข้าใจรอบด้าน สรรค์สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย…

“ครูกับการสร้างพลเมือง” : ผอ.พรศักดิ์ ชุมทอง โรงเรียนประชาบำรุง

การสอนประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไรต่อนักเรียน? “ครูกับการสร้างพลเมือง” เปิดมุมมองใหม่ เข้าใจรอบด้าน สรรค์สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education…

“ครูกับการสร้างพลเมือง” : ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

การที่เราสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน มีความสำคัญยังไง และจะทำได้แบบไหนบ้าง? และการที่เด็กได้ซึบซับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม จะส่งผลอย่างไรกับบทบาทของเด็กในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย? “ครูกับการสร้างพลเมือง” เปิดมุมมองใหม่ เข้าใจรอบด้าน สรรค์สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)…