Ornament

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่เชื่อมั่นในความยุติธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม

พันธกิจ

สนับสนุนครู นักการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ในการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม เป็นหน่วยงานประสานงานของเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร รุ่นที่ 3 “การรู้เท่าทันสื่อ”
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร รุ่นที่ 3 “การรู้เท่าทันสื่อ” @ Nouvo City Hotel
Oct 12 – Oct 15 all-day
โดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center : TCEC) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
14
15
16
13 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเวิร์คชอป ในงาน EDUCA2017 09:00
13 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเวิร์คชอป ในงาน EDUCA2017 @ IMPACT Forum Hall 9
Oct 16 @ 09:00 – Oct 18 @ 17:00
13 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเวิร์คชอป ในงาน EDUCA2017 @ IMPACT Forum Hall 9 | Banmai | Nonthaburi | ไทย
รวมตารางเวลา 13 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเวิร์คชอป ของ Thai Civic Education ในงาน EDUCA2017 วันที่ 16-18 ตค. 60 ณ อิมแพคฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี (ปิดรับลงทะเบียนแล้ว)
EDUCA 2017 :WORKSHOP 1 “การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา” 13:00
EDUCA 2017 :WORKSHOP 1 “การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา” @ Impact Forum Hall 9
Oct 16 @ 13:00 – 17:00
EDUCA 2017 :WORKSHOP 1 “การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา” @ Impact Forum Hall 9 | Banmai | Nonthaburi | ไทย
เวิร์คช็อปที่จะตอบทุกคำถามที่คุณครูอยากรู้ “สิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษาคืออะไร?” “มีความสำคัญต่ออนาคตการศึกษาไทยอย่างไร?” “จะออกแบบห้องเรียนอย่างไรที่สามารถสอนให้เด็กไทยรู้จักหัวใจสำคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา?” โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ และ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ จาก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center : TCEC)
17
18
EDUCA 2017 :WORKSHOP 3 เสวนาพิเศษในหัวข้อ “เมื่อครูไทยไปเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย: ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน ปีที่ 1 และ 2 ของ Thai Civic Education” 13:30
EDUCA 2017 :WORKSHOP 3 เสวนาพิเศษในหัวข้อ “เมื่อครูไทยไปเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย: ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน ปีที่ 1 และ 2 ของ Thai Civic Education” @ IMPACT Forum Hall 9
Oct 18 @ 13:30 – 15:00
EDUCA 2017 :WORKSHOP 3 เสวนาพิเศษในหัวข้อ “เมื่อครูไทยไปเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย: ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน ปีที่ 1 และ 2 ของ Thai Civic Education” @ IMPACT Forum Hall 9 | Banmai | Nonthaburi | ไทย
“ออสเตรเลีย” เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต แต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันโดยเคารพซึ่งกันและกัน เพราะการปลูกฝังให้เด็กรักประชาธิปไตยผ่านหลักสูตรการเรียน พบกับประสบการณ์จากการไปอยู่เพื่อเรียนรู้วิธีการสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ตั้งแต่ปีที่ 1 และ 2 เพื่อนำกลับมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการเรียนการสอนแก่เด็กไทย โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center : TCEC)
EDUCA 2017: WORKSHOP 2 “10 ปัจจัยสำคัญ ที่พบร่วมกันในสังคมที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา: มองผ่านกรณีศึกษาฟินแลนด์ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์” 15:30
EDUCA 2017: WORKSHOP 2 “10 ปัจจัยสำคัญ ที่พบร่วมกันในสังคมที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา: มองผ่านกรณีศึกษาฟินแลนด์ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์” @ IMPACT Forum Hall 9
Oct 18 @ 15:30 – 17:00
EDUCA 2017: WORKSHOP 2 “10 ปัจจัยสำคัญ ที่พบร่วมกันในสังคมที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา: มองผ่านกรณีศึกษาฟินแลนด์ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์” @ IMPACT Forum Hall 9 | Banmai | Nonthaburi | ไทย
กว่าจะก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีระดับการศึกษาเป็นเลิศแต่ละประเทศล้วนต้องวางแผนเพื่อพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พบกับหัวใจสำคัญที่ประเทศเหล่านี้ใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษา และบทบาทของคุณครูผู้สร้างเด็กที่มีคุณภาพติดอันดับโลก เพื่อกลับมาพัฒนาเด็กไทยให้เป็นเลิศ โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center : TCEC)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาชThai Civic Education

  • ศูนย์ประสานงานการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือThai Civic Education

โพสต์ล่าสุด

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2

หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2 นี้ เป็นการรวบรวมงานเขียนจากประสบการณ์การศึกษาดูงานของคณะครู นักการศึกษา และคนทำงานภาคประชาสังคมด้านการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง รุ่นที่ 2 ของเครือข่าย Thai Civic Education ซึ่งได้รับโอกาสเข้าร่วมในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ Dr. David Zyngier…

รายงานสรุปเวที ประชาธิปไตย การศึกษา และความเป็นพลเมือง ICRID 2017

วันที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 9:45-16:00 ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ประชาธิปไตย การศึกษา และ ความเป็นพลเมือง…

Transforming Teacher Education for Social Justice

Transforming Teacher Education for Social Justice แนะนำหนังสือสำหรับผู้สนใจ Transforming Teacher Education for Social Justice การเปลี่ยนแปลง teacher education…

[VDO] เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลียรุ่นที่ 2

โครงการ “เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ปี 2” (วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560) สนับสนุนโดย Department of Foreign Affairs…