Ornament

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่เชื่อมั่นในความยุติธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม

พันธกิจ

สนับสนุนครู นักการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ในการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม เป็นหน่วยงานประสานงานของเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย (ภาคเหนือตอนล่าง)
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) @ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่
Jul 14 – Jul 16 all-day
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) @ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ | ตำบล แม่ปูคา | เชียงใหม่ | ประเทศไทย
โดย กลุ่ม Thai Civic Education, ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center : TCEC) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
15
16
17
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการทำงานในโรงเรียนเพื่อสร้างพลเมืองผ่านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการทำงานในโรงเรียนเพื่อสร้างพลเมืองผ่านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) @ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพ
Jul 17 – Jul 19 all-day
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการทำงานในโรงเรียนเพื่อสร้างพลเมืองผ่านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) @ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | ประเทศไทย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการทำงานในโรงเรียนเพื่อสร้างพลเมืองผ่านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ตลอด 3 วันนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) ในการขับเคลื่อนงานรู้เท่าทันสื่อเข้าสู่โรงเรียนในรูปแบบ MIDL School
18
19
20
โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง: หลักสูตรเครื่องมือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง: การเจรจาและปฏิบัติการไร้ความรุนแรง 08:00
MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง @ Mandarin Hotel Bangkok
Jul 20 – Jul 21 all-day
MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง @  Mandarin Hotel Bangkok | กรุงเทพมหานคร | ประเทศไทย
โครงการสัมมนา การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล(MIDL) เรื่อง MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Conference on Media, Information and Digital Literacy (MIDL) for Social Justice : Empowering Citizens to Create Change) โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center)
21
22
23
24
25
27
28
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) @ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
Jul 28 – Jul 30 all-day
โดย กลุ่ม Thai Civic Education, ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center : TCEC) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย (ภาคเหนือตอนบน)
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย (ภาคเหนือตอนบน) @ โรงแรมทีค การ์เดน สปา รีสอร์ท
Jul 28 – Jul 30 all-day
โดย กลุ่ม Thai Civic Education, ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center : TCEC) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
29
30
31
  • หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาชThai Civic Education

  • ศูนย์ประสานงานการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือThai Civic Education

โพสต์ล่าสุด

Transforming Teacher Education for Social Justice

Transforming Teacher Education for Social Justice แนะนำหนังสือสำหรับผู้สนใจ Transforming Teacher Education for Social Justice การเปลี่ยนแปลง teacher education…

[VDO] เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลียรุ่นที่ 2

โครงการ “เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ปี 2” (วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560) สนับสนุนโดย Department of Foreign Affairs…

เอกสารประกอบการบรรยายงานเสวนาสาธารณะ “ประชาธิปไตย การศึกษา และความเป็นพลเมือง”

วันที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 09:45-16:00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Dr. Joel Westheimer, University Research Chair…

CAN EDUCATORS MAKE A DIFFERENCE?

CAN EDUCATORS MAKE A DIFFERENCE? Experimenting with, and Experiencing, Democracy in Education Edited by: Paul R. Carr…