Ornament

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่เชื่อมั่นในความยุติธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม

พันธกิจ

สนับสนุนครู นักการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ในการสร้างพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม เป็นหน่วยงานประสานงานของเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล”
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” @ Nouvo City Hotel - โรงแรมนูโว ซิตี
Jun 29 – Jul 1 all-day
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะ "การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล" @ Nouvo City Hotel - โรงแรมนูโว ซิตี
เครือข่าย Thai Civic Education ร่วมกับ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
Jun 30 – Jul 1 all-day
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
ครูณัฎฐเมธร์ ดุลคนิต ครูปราศรัย เจตสันต์ ครูอลงกรณ์ อัศวโสวรรณ ครูพรพรรษ อัมพรพฤติ จากเครือข่าย Thai Civic Education ร่วมกับ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 โดยมีคุณครูจากหลายโรงเรียนทั้งระดับ ประถม มัธยม กว่า 30 คน ที่เข้าร่วมการประชุม
2
ศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนครู นักครุศึกษา ไทย – ออสเตรเลีย ปีที่ 3
ศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนครู นักครุศึกษา ไทย – ออสเตรเลีย ปีที่ 3
Jul 2 – Jul 6 all-day
ศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนครู นักครุศึกษา ไทย - ออสเตรเลีย ปีที่ 3
Prof.David Zyngier และคณะครู คณาจารย์ ด้านสังคมศึกษา และการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง จาก Monash University และโรงเรียนเครือข่าย ร่วมกับ Thai civic education ศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนครู นักครุศึกษา ไทย – ออสเตรเลีย ปีที่ 3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
การอบรมพัฒนาครู เรื่อง “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”
การอบรมพัฒนาครู เรื่อง “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”
Jul 23 – Jul 26 all-day
การอบรมพัฒนาครู เรื่อง “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”
การอบรมพัฒนาครู เรื่อง “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”  วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561  ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
24
25
26
27
28
29
30
31
  • หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาชThai Civic Education

  • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Thai Civic Education) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือThai Civic Education

โพสต์ล่าสุด

[VDO] สัมภาษณ์ “ครูกั๊ก” ร่มเกล้า ช้างน้อย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

คลิปสัมภาษณ์ “ครูกั๊ก” ร่มเกล้า ช้างน้อย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม หนึ่งในครูที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 ณ…

[VDO] สัมภาษณ์ “ครูพล” ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

คลิปสัมภาษณ์ “ครูพล” ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี หนึ่งในครูที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 ณ…

กระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (geo literacy) กับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

geo literacy เป็นเครื่องมือที่สำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ในประเด็นของการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียม ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น   ครูจักรกฤษณ์ คิดว่า กระบวนเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (geo literacy) สัมพันธ์กับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองอย่างไร สำหรับผมแล้ว กระบวนเรียนรู้ภูมิศาสตร์ หรือ…