Ornament

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่เชื่อมั่นในความยุติธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม

พันธกิจ

สนับสนุนครู นักการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ในการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม เป็นหน่วยงานประสานงานของเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
การประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมการจัดค่ายและจัดทำเอกสารหลักสูตรค่ายฯ
การประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมการจัดค่ายและจัดทำเอกสารหลักสูตรค่ายฯ @ Ibis styles bangkok khaosan viengtai
Sep 2 – Sep 3 all-day
การประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมการจัดค่ายและจัดทำเอกสารหลักสูตรค่ายฯ @ Ibis styles bangkok khaosan viengtai | Bangkok | ไทย
การประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมการจัดค่ายและจัดทำเอกสารหลักสูตรค่ายในโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเทิองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย โดย ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center : TCEC) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะครุครศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3
4
5
6
7
8
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย (ภาคกลางตอนล่างและตะวันตก)
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย (ภาคกลางตอนล่างและตะวันตก) @ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม จังหวัดนครปฐม
Sep 8 – Sep 10 all-day
โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center : TCEC) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาชThai Civic Education

  • ศูนย์ประสานงานการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือThai Civic Education

โพสต์ล่าสุด

Transforming Teacher Education for Social Justice

Transforming Teacher Education for Social Justice แนะนำหนังสือสำหรับผู้สนใจ Transforming Teacher Education for Social Justice การเปลี่ยนแปลง teacher education…

[VDO] เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลียรุ่นที่ 2

โครงการ “เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ปี 2” (วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560) สนับสนุนโดย Department of Foreign Affairs…

เอกสารประกอบการบรรยายงานเสวนาสาธารณะ “ประชาธิปไตย การศึกษา และความเป็นพลเมือง”

วันที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 09:45-16:00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Dr. Joel Westheimer, University Research Chair…

CAN EDUCATORS MAKE A DIFFERENCE?

CAN EDUCATORS MAKE A DIFFERENCE? Experimenting with, and Experiencing, Democracy in Education Edited by: Paul R. Carr…