งานบริการวิชาการ / งานเสริมสร้างศักยภาพ

  • สนับสนุนครูและผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและวิธีการของการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อนำไปปรับใช้ในโรงเรียนและชั้นเรียนที่เหมาะสม
  • จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่ครู ผู้ฝึกสอนครูนักการศึกษาฯลฯ
  • จัดเวทีการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่
  • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและเครือข่ายครูนานาชาติ