การสร้างพันธมิตรและการพัฒนาเครือข่าย

  • จัดประชุมเครือข่ายและผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาแผนงาน
  • สร้างพื้นที่ออนไลน์และเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด
  • เชื่อมโยงชุมชนการศึกษาในไทยกับชุมชนนานาชาติเรื่องประชาธิปไตยและการศึกษา