คณะทำงาน

ผู้อำนวยการ

ผศ . อรรถพล อนันตวรสกุล
anun.atha@gmail.com

ผู้ประสานงาน

นุชนาถ พรหมสินธ์
kbabana@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สื่อสาร

อรสุมน ศานติวงศ์สกุล
gizzard_dox@hotmail.com

มีเดีย ครีเอทีฟ

ศรัญย์ภัทร แซ่หวอง
sarunmmm@gmail.com

นักวิจัย

พจนา อาภานุรักษ์
phodjana.a@gmail.com