• วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
  • สร้างต้นแบบ แนวปฏิบัติที่ดี หรือโครงการนำร่องเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเช่นโรงเรียนพลเมืองประชาธิปไตยเป็นต้น
  • ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนเช่นหนังสือ สื่อดิจิตอล ประกอบการสอนแอนิเมชั่น ฯลฯ