8-9 พ.ค. ช่วงเวลาแห่งการปรองดอง และการระลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2
(Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War)

ตามมติที่ 59/26 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2004 ได้ประกาศวันที่ 8–9 พฤษภาคม เป็นช่วงเวลาแห่งการการปรองดองและการระลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2

ส่วนใหญ่แล้วประเทศสมาชิกจะมีวันแห่งชัยชนะในสงครามเป็นของตัวเอง แต่องค์การสหประชาชาติเล็งเห็นว่าควรจะต้องมีวันสำคัญที่ระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีผู้เสียชีวิตทั้งที่เป็นทหารและพลเรือนมากกว่าสิบล้านคน (ไม่สามารถระบุตัวเลขชัดเจนได้) โดยส่วนใหญ่เป็นผู้เสียชีวิตจากรัสเซีย จีน เยอรมนี และโปแลนด์

ในประเทศไทย เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ผู้นำไทยมีความพยายามที่จะทำให้ประเทศพ้นจากสถานะฝ่ายแพ้สงคราม ได้มีประกาศพระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าการประกาศสงครามของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ให้ถือเป็นโมฆะ ด้วยปฏิบัติการของขบวนการเสรีไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร

ที่มา:
1. https://www.timeanddate.com/…/un/time-remember-wwii-lost-li…
2. https://www.un.org/en/events/remembranceday/
3.สงครามโลกครั้งที่ 2 โดย ดร.โดม ไกรปกรณ์ https://bit.ly/2Ms3uf8