วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง?

ครูชิดชนก วันทวี: ดิฉันคาดหวังและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสังคมไทยคือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากประการแรกการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ดิฉันคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่คอยขัดเกลาสมาชิกในสังคมให้มีแนวคิด แบบแผนไปในทิศทางที่รัฐต้องการ ที่รัฐคิดว่าแบบนี้สิดี แล้วยัดเยียดสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นลงไปในแบบเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พลเมืองของประเทศมีรูปร่างหน้าตาทางความคิดแบบเดียวกัน ดิฉันจึงคาดหวังอย่างยิ่งว่าการศึกษาของสังคมไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปในรอยของสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ มีเสรีภาพ เสมอภาค มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย

ประการที่สองคาดหวังให้คนในสังคมไทยตระหนักรู้และปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองประชาธิปไตย รู้จักที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ไม่ใช่แค่น้อมรับและทำตาม ๆ กันไป เคารพและให้เกียรติในศักดิ์ศรีของผู้อื่น

สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังการปฏิรูปประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ได้ผู้แทนที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์นำพาประเทศชาติให้เจริญ ข้าราชการทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจคิดถึงประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หยุดทุจริตและไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไป

 

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูชิดชนก วันทวี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)

#thaiciviceducation #dramocraticcitizenship #democracyday