ก่อนถึงวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายนนี้ คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง?

ครูษุรพีฐ์ บุญคง: โดยส่วนตัวเชื่อว่าประชาธิปไตยที่ดีเริ่มต้นจากที่บ้าน ดังนั้นถ้าพ่อแม่รับฟังความคิดเห็นและเคารพการตัดสินใจของลูก โดยยอมเปิดใจและยอมรับฟังความต้องการที่แท้จริงของลูก จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับพลเมืองคนหนึ่งต่อไปในวันข้างหน้า

การสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ถ้าเด็กมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยแล้วส่งต่อมายังโรงเรียนที่ส่งเสริมประชาธิปไตย สุดท้ายวิธีคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูษุรพีฐ์ บุญคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)

#thaiciviceducation #dramocraticcitizenship #democracyday