วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง?

ครูสิริวรรณ มีรอด: “การสร้างห้องเรียนประชาธิปไตย” ห้องเรียนที่ทำให้เห็นว่าเสียงของนักเรียนมีค่า เราคาดหวังที่จะเห็นห้องเรียนประชาธิปไตยในทุก ๆ รายวิชา โดยที่เราเริ่มทำห้องเรียนของเราให้เป็นประชาธิปไตย ด้วยการปรับวิธีสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะนำเสนอความคิดเห็น สร้างพื้นที่เปิดและบรรยากาศที่ปลอดภัยให้พวกเขา กล้าที่จะพูดโดยไม่รู้สึกถึงความกลัวว่าจะถูกหรือผิด และการรับฟังคนที่คิดต่างจากเรา และเคารพในความคิดของกันและกัน

“ห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” คือความคาดหวังของฉันที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคม แค่ลงมือทำเริ่มจากห้องเรียนของเรา เริ่มจากการปรับห้องเรียนทีละเล็กละน้อยค่อยๆ สร้าง “พลเมืองประชาธิปไตย” ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยไม่ได้สร้างได้โดยคนเพียงหนึ่งคน แต่ต้องอาศัยพลังของครูเช่นพวกเราค่ะ ที่จะสร้างห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาพลเมืองประชาธิปไตย ให้เกิดขึ้นในสังคม

 

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูสิริวรรณ มีรอด โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)

#thaiciviceducation #dramocraticcitizenship #democracyday