ก่อนถึงวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายนนี้ คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง?
ครูอดิศร เนตรทิพย์: ส่วนตัวผมยึดมั่นในทฤษฎี พลเมือง 3 แบบ ของ Joel Westheimer มาก ทุกวันในการทำหน้าที่ครูของผมผมพยายามเพื่อจะสร้างพลเมืองทั้ง 3 แบบให้เกิดขึ้นในตัวลูกศิษย์ของผม

คือ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (personally Responsible Citizen) พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Participatory Citizen) พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อสังคม (Justice-Oriented Citizen

เพื่อหวังไว้ว่าในวันข้างหน้าลูกศิษย์ของผมจะสามารถสร้างสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้น เป็นสังคมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูอดิศร เนตรทิพย์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)
#thaiciviceducation #dramocraticcitizenship #democracyday