วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง?

ครูเด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์: ผมมีความคาดหวังและมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าพลังของพลเมืองในสังคมไทยต้องเป็นแกนหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศนี้ โดยสังคมไทยจำเป็นต้องวางรากฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตย การสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของประชาธิปไตยจนเกิดเป็นผลลัพธ์สู่ระดับวิถีชีวิต (Way of life) ของผู้คนในที่สุด

ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของหลักการที่ประกันสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีพลวัตรสูง เป็นมากกว่าเรื่องของรูปแบบที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะคิดหรือสร้างเองโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของพลเมือง และเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการทบทวนตัวเองอยู่เสมอ

ประชาธิปไตยจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างรากฐานที่มั่นคง และเติบโตอย่างเข้มแข็ง การสร้างประชาธิปไตยจำเป็นต้องทำควบคู่ในทุกมิติตั้งแต่ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญว่าพลเมืองจะร่วมกันสร้างกระบวนการประชาธิปไตยให้ลงสู่คนทุกกลุ่มทุกวัยในสังคมได้อย่างไร พลเมืองจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์และรักษาประชาธิปไตยให้เติบโตเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างไร และความท้าทายของโลกในอนาคตจะมีส่วนทำให้ประชาธิปไตยไทยมีความอ่อนแอหรือต้องปรับตัวมากน้อยเพียงใด

พลเมืองทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยนี้ได้ เราต้องสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยด้วยมือของเรา และร่วมปลูกฝังสำนึกของพลเมืองในสังคมให้เห็นถึงคุณค่าของหลักการประชาธิปไตยอย่างมั่นคงพร้อมทั้งส่งมอบคุณค่านี้ไปสู่อนาคตของคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

 

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูเด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ โรงเรียนหอวัง หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)

#thaiciviceducation #dramocraticcitizenship #democracyday