ก่อนถึงวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายนนี้ คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง?

อ.อนรรฆ สมพงษ์: ก่อนจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมไทย เราต้องยอมรับและเข้าใจก่อนว่า สังคมไทยไม่ได้สวยงาม อย่างที่เราถูกปลูกฝังและสั่งสอนกันมา เอาจริง ๆ ผมไม่อยากคาดหวังอะไรมาก แต่ใช่ว่าจะไม่หวังเลย เรายังจำเป็นต้องมีความหวัง เพราะถ้าเราหมดหวัง เราก็จะไม่อยากลงมือทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลย

สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้ง่ายที่สุด คือ เราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อน ลองสำรวจ พิจารณา และตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ ลดอัตตาของตนเองลงบ้าง หัดเข้าใจผู้คนรอบข้าง รับฟังผู้คนที่คิดต่างจากเรา หัดยอมรับเสียบ้างว่าตัวเราเองก็ไม่ได้ดีที่สุด ไม่ได้ถูกต้องที่สุดเสมอไป

ในฐานะนักการศึกษาคนหนึ่ง ในชีวิตนี้ผมยังอยากเห็นความเสมอภาค เท่าทียม และยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันที่สร้างปัญญาชน เป็นแหล่งบ่มเพาะคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่กลับยังมีความเหลื่อมล้ำ ความไม่ยุติธรรม มีกระบวนการผลิตซ้ำทางอำนาจอยู่ตลอดเวลา สภาวะดังกล่าว ยังคงดำรงอยู่โดยที่ บุคลากรทางการศึกษา ไม่รู้ตัว ละเลย เพิกเฉย และปราศจากการตั้งคำถามใดๆ สิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลง และปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยเราต้องเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าของตนเอง แม้ว่าเราทุกคนจะแตกต่างกัน แต่เราต่างก็เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมเสมอเหมือนกัน

บทสัมภาษณ์พิเศษ อ.อนรรฆ สมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)

#thaiciviceducation #dramocraticcitizenship #democracyday