พันธกิจ

  • สนับสนุนครู นักการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ในการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
  • ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม
  • เป็นหน่วยงานประสานงานของเครือข่าย