แนวคิดและวิธีการทำงาน

แนวคิดและวิธีการของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship Education-DCE) ออกแบบโดยคำนึงถึงประสบการณ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

ศูนย์ TCE ปฎิบัติตามพันธกิจและวิสัยทัศน์อย่างแน่วแน่และมั่นคงโดยการสนับสนุนครูนักการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านโครงการต่างๆและจะขยายผลไปสู่ทุกภูมิภาคในทุกระดับการศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้:

  • พัฒนายุทธศาสตร์ กระบวนการและเครื่องมือในการเรียนการสอนเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
  • สร้างความตระหนักความรู้และความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
  • เชื่อมประสานและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
  • จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพในการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

Änderungen in der lehramtsausbildung ab ghostwriting siegen dem wintersemester 2016 zfl / peter greweram 6.