วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่เชื่อมั่นในความยุติธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม