เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education-TCE Center) เป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2554 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung-FES) ได้ริเริ่มโครงการ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของไทย (Thai Civic Education) เพื่อสนับสนุนกระบวนการปฎิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแบบยั่งยืน เพื่อผลักดันให้ระบบการศึกษาสามารถสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและเสริมสร้างพลเมืองให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่

โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ด้วยการจัดเวทีอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่นำสู่กระบวนทัศน์เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย (Conceptual framework for Thai Democratic Citizenship Education) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพูดคุยและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม ได้แก่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครู นักการศึกษา และการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ และเพื่อขยายเครือข่าย พันธมิตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ในเดือนมกราคม พ.ศ.2559 เครือข่ายได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประสานเครือข่าย และผลักดันงานตามภารกิจร่วมกัน