คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ?

การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เปิดโอกาสให้มีประชาชนได้มีส่วนร่วม แม้กติกาที่สร้างขึ้นมานั้น ล้วนมาจากการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี อำนาจยังอยู่ในมือของประชาชนพียงแต่จะต้องใช้ มุมมอง แนวคิด สติปัญญา กลั่นกรอง และชั่งน้ำหนัก ว่าต้องการอนาคตแบบใด แต่ถ้ามีการร่วมมือร่วมใจกัน ปรากฏการณ์ที่คิดว่ามันเกิดยากที่สุด ก็เกิดขึ้นได้ และเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในประเทศเพื่อนบ้าน