คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ?

สร้างความตระหนักในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ที่สนใจการเมือง