คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยได้บ้าง?

  1. มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคล จากเดิมที่จะสงวนท่าที ไม่กล้าพูด สนทนาเกี่ยวกับการเมืองแบบตรงๆ ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงพลังของประชาชนในการกำหนดทิศทางของประเทศโดยผ่านการเลือกตั้ง
  2. การเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัว ซึ่งแต่เดิมมีการแบ่งกลุ่มเป็นพรรคมาร พรรคเทพ ต่อมาแบ่งแบบเสื้อเหลืองเสื้อแดง ซึ่งครอบครัวไหนสนับสนุนฝั่งใด คนทั้งครอบครัวจะสนับสนุนตามแต่ในการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายลงรากลึกถึงในระดับครอบครัว กล่าวคือ มีการแบ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ กับ กลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้คนในครอบครัวเดียวกันอาจจะสนับสนุนพรรคที่แตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการเลือกตั้งของคนในครอบครัว
  3. การเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน ก่อนหน้านี้การเลือกตั้งมีการลงพื้นที่พบปะประชาชนแบบเคาะประตูถึงหน้าบ้านถึงชุมชน ในขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการหาเสียงโดยมีการเน้นการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ เช่น Facebook Twitter Youtube เป็นต้น ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่หลากหลาย ชุมชนในความหมายเดิมไม่สามารถอธิบายของการมีอยู่ของกลุ่มชุมชนออนไลน์ได้ อีกทั้งชุมชนออนไลน์หากมีการรวมกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันหรือมีแนวคิดแบบเดียวกัน สามารถที่จะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและปลูกฝังแนวคิดได้อย่างฝังลึกทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือเปลี่ยนพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน
  4. การเปลี่ยนแปลงในระดับพรรคการเมือง มีพรรคการเมืองหน้าใหม่ที่มีอุดมการณ์เป็นของตนเองมากขึ้นรวมทั้งรูปแบบการหาเสียงของพรรคการเมืองที่เปลี่ยนไป เช่น หากพรรคการเมืองใดสามารถดึงศักยภาพและการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถประหยัดต้นทุนงบประมาณและต้นทุนเวลาไปได้มาก แต่หากใช้ไม่ถูกทางสามารถที่จะสร้างสื่อปลอม ข่าวปลอม เพื่อทำลายคู่แข่งทางการเมืองได้ หากประชาชนไม่รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศเหล่านี้แล้ว จะกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งในสังคมที่ฝังลึกได้ เพราะสื่อเหล่านี้สามารถผลิตซ้ำและนำมาโพสต์ใหม่ได้เรื่อยๆไม่มีวันหายตราบใดที่เรายังใช้สื่ออยู่ และยังไม่รู้เท่าทัน
  5. การเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมไทย จากเดิมสังคมมองการเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่แทนตนแล้วจบ แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งประชาชนและพรรคการเมืองมีการพูดถึงประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยคำนึงถึงเสมอภาคเเละเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งมีหลักประกันในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อเดินหน้าสู่สังคมที่มีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปลายทางแห่งความสำเร็จโดยมีการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญ