Jun
1
Tue
2021
“ReThink Urban Spaces IDEATHON” หรือริทัศน์ ไอเดียธอน
“ReThink Urban Spaces IDEATHON” หรือริทัศน์ ไอเดียธอน
Jun 1 @ 00:00 – Jun 25 @ 23:45

ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม IDEATHONS
.
“ReThink Urban Spaces IDEATHON” หรือริทัศน์ ไอเดียธอน เป็นกิจกรรมในโครงการ RETHINK URBAN SPACES-RTUS (ริทัศน์) Thai-European Youth Forum on Urban Community Development ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในประเทศไทย โดยความร่วมมือของ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยและมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)
.
โครงการริทัศน์มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ริเริ่มและดำเนินการโดยเยาวชนให้เกิดการมองพื้นที่เมืองในประเทศไทยด้วยมุมมองใหม่ เพื่อสร้างเมืองสำหรับทุกคน (inclusive cities) ที่ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบันและอนาคต
.
กิจกรรมไอเดียธอนเป็นก้าวแรกในการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนใน 5 เมือง ได้แก่ ขอนแก่น กาญจนบุรี หาดใหญ่ เชียงใหม่และกรุงเทพฯ ได้เข้ามาแบ่งปันมุมมองและความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่มีต่อเมืองของตน โดยใช้เวลา 3 วัน แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันต่อภาพไอเดียซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาต่อไปกับกลุ่มทำงานเรื่องเมืองในพื้นที่ของตนเอง
.
รับสมัคร 1- 25 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์ www.rtus-th.org
กิจกรรม IDEATHONS ที่เมือง
– ขอนแก่น 14 – 16 กรกฎาคม 2564
– กาญจนบุรี 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2564
– หาดใหญ่ 20 – 22 สิงหาคม 2564
– เชียงใหม่ 3 – 5 กันยายน 2564
– กรุงเทพฯ 17 – 19 กันยายน 2564
.
*ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรับทราบล่วงหน้า

Jun
5
Sat
2021
พลเมืองศึกษาบนฐานชุมชน : โอกาสและความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาสร้างพลเมืองบนต้นทุนชุมชนของตำบลแม่ทา
พลเมืองศึกษาบนฐานชุมชน : โอกาสและความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาสร้างพลเมืองบนต้นทุนชุมชนของตำบลแม่ทา
Jun 5 @ 15:00 – 17:00

เมื่อชุมชนมีต้นทุนและกระบวนการจัดการชุมชนที่แข็งแรง
เราจะใช้เพื่อจัดการศึกษาสร้างพลเมือง สร้างเมืองของทุกคน กันอย่างไร
.
THAI CIVIC EDUCATION มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย
เชิญคุณร่วมเรียนรู้ไปกับกิจกรรมสุดท้ายของ THAI CIVIC EDUCATION SYMPOSIUM 2021 ‘พลเมืองศึกษาเพื่อสร้างเมืองของทุกคน’ ในกิจกรรมสาธารณะเสวนา
หัวข้อ พลเมืองศึกษาบนฐานชุมชน : โอกาสและความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาสร้างพลเมืองบนต้นทุนชุมชนของตำบลแม่ทา
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00-17:00 น.
.
มาร่วมติดตามการเสวนาเพื่อสำรวจโอกาสและความเป็นไปได้ ของแนวทางการศึกษาสร้างพลเมืองโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบกับผู้ร่วมเสวนาหลากหลาย ทั้งเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ที่จะช่วยกันค้นหาคำตอบของโจทย์ที่ว่า
เมื่อชุมชนตำบลแม่ทามีความแข็งแรงในการจัดการเศรษฐกิจ ทรัพยากร วัฒนธรรม ของชุมชน ที่เกิดขึ้นจากสิทธิและการมีส่วนร่วม แล้วคนแม่ทาจะใช้จุดแข็งนี้สร้างการศึกษา สร้างพลเมืองของชุมชน สร้างให้แม่ทาเป็นเมืองของทุกคน ได้อย่างไร
.
ดำเนินการเสวนาโดย
ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
เชิญผู้สนใจติดตามผ่าน Facebook LIVE
ที่เพจ Thai Civic Education
.
ร่วมจัดโดย
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Jul
19
Mon
2021
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
Jul 19 @ 16:00 – Oct 10 @ 16:00

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม Critizen
สนับสนุนโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stuftung

Aug
27
Fri
2021
RTUS Orientation Workshop
RTUS Orientation Workshop
Aug 27 @ 09:00 – Aug 29 @ 16:00

ยาวชนริทัศน์ทั้ง 82 คน จาก 5 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น การญจนบุรี กรุงเทพฯ และหาดใหญ่ ได้มาทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น ออกไอเดียและปรับพัฒนาไอเดียร่วมกันในประเด็นเมือง ในกิจกรรม RTUS Orientation Workshop ในช่องทางออนไลน์ ทางโครงการขอขอบคุณพลังของเยาวชนทุกคน ที่แม้จะต้องปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ แต่ทุกๆ คนก็ยังให้ความร่วมมือกับกิจกรรมอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณทีมกระบวนกรจาก SYSI : Society of Young Social Innovators และเหล่า mentor ทุกคนที่มาเติมพลังและช่วยกันให้คำแนะนำและช่วยกันเกลาไอเดียของเยาวชนเพื่อพัฒนาต่อไป

Sep
11
Sat
2021
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Sep 11 @ 10:00 – Oct 17 @ 12:00

#กลุ่มLeftEd
#เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง
📌 ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์
📌 “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
📌 ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education : ภาคเหนือตอนล่าง
📌ตลาดวิชาครั้งนี้จัดขึ้นฟรี โดยผู้เข้าร่วมสามารถพกพลังแห่งการเรียนรู้และบาดแผลที่เคยถูกกระทำจากระบบการศึกษาที่กดขี่ มาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นคืนอิสรภาพและเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าพวกคุณจ่ายมันมามากพอแล้ว มาค้นหานิยามของคำว่าการศึกษา มาร่วมเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง และทำให้การศึกษามีความหมายตรงกับคำของมันอย่างตรงไปตรงมาที่สุด
📌สนใจคลิ๊กๆๆๆ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfj75xSIpr…/viewform…

Oct
6
Wed
2021
“มุมมองใหม่ของผู้นำทางการศึกษาในระบบโรงเรียน: มุมมองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากฐานราก”
“มุมมองใหม่ของผู้นำทางการศึกษาในระบบโรงเรียน: มุมมองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากฐานราก”
Oct 6 @ 13:00 – 14:30

เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง และกลุ่ม LeftED พร้อมที่จะนำเสนอห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์ ครั้งที่ 3 ดังนี้

“มุมมองใหม่ของผู้นำทางการศึกษาในระบบโรงเรียน: มุมมองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากฐานราก”

การอภิปรายเชิงวิพากษ์ระบบการศึกษาไทยผ่านมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ผลการวิจัยเชิงลึกเป็นฐานในการนำเสนอ ประเด็นการอภิปรายมาจากฐานความคิดที่ว่าทำไมผู้บริหารการศึกษาในสังคมไทยถึงฝักใฝ่ความเจริญก้าวหน้าในทางการเมืองและระบบราชการมากกว่าที่จะมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ (educational & academic leadership) โดยการหยิบยกประเด็นร่วมสมัยต่างๆ เช่น กฎระเบียบที่ซ้ำซ้อน ทรัพยากรที่ขาดแคลน และการขาดความเป็นผู้นำมาใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจากฐานราก

ผู้บรรยาย: ดร. รัตนา แซ่เล้า มูลนิธิเอเชีย
ชวนคุยโดย: คุณเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 6 ต.ค. 64 เวลา 13.00 – 14.30 น.

#Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง
#LeftED

Oct
9
Sat
2021
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 9 – Oct 16 all-day

มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่

Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญโดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen

Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอดโดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC)

Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ศรัณย์ปริสุทธิ์กุลผู้ฝึกงานในโครงการริทัศน์ได้ทำการสรุปเนื้อหาของแต่ละห้องและจัดทำเป็นแผนภาพไว้ดังนี้

Oct
14
Thu
2021
เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง
เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง
Oct 14 @ 16:00 – 17:30

ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ปิดโครงการอบรมครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4 ในหัวข้อ “เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น.

ร่วมเสวนาโดย
– อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครูธนวรรธน์ สุวรรณปาล
โรงเรียนราชดำริ
– ครูคมเพชร ราชคม
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
– ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์ สพม.กท 1

ร่วมเสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting จากลิงค์
Topic: บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง : “เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจ กับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม”
Time: Oct 14, 2021 04:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92587384603…

Meeting ID: 925 8738 4603
Passcode: TCE4
หรือ
Live
เพจ Thai Civic Education
เพจ Critizen
เพจ ครูขอสอน
#ThaiCivicEducation
#Critizen
#ครูขอสอน
#14ตุลา

Nov
6
Sat
2021
RTUS Foundation Workshop
Nov 6 @ 09:00 – Nov 7 @ 16:00

หาวิสัยทัศน์ร่วมของกลุ่มเมือง เสริมทักษะและเครื่องมือในการทำงาน

Nov
25
Thu
2021
Thai-EU Exchange
Nov 25 all-day

ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนกับเยาวชนเมืองหลวงยุโรป 3 เมือง