Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ MIDL
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ MIDL
Dec 8 – Dec 10 all-day
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ร่วมกับ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่าย Thai Civic Education สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
งานสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง
งานสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง
Dec 23 all-day
งานสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง
งานสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง นำเสนอภาพข่ายใยการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง ระดมความคิดการขับเคลื่อนเครือข่ายระดับภูมิภาคและช่องทางการสนับสนุนที่จะช่วยให้ภูมิภาคขยับงานต่อไปได้
24
25
26
27
28
29
30
31