Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ปรับเรียนเปลี่ยนรู้ ครั้งที่ 4 “หวัง ฝันเอาไว้แล้วจะไปยังไงต่อ: เสียงสะท้อนของเยาวชนต่ออนาคตหลังโควิด 19” 13:30
ปรับเรียนเปลี่ยนรู้ ครั้งที่ 4 “หวัง ฝันเอาไว้แล้วจะไปยังไงต่อ: เสียงสะท้อนของเยาวชนต่ออนาคตหลังโควิด 19”
Jul 11 @ 13:30 – 15:30
ปรับเรียนเปลี่ยนรู้ ครั้งที่ 4 “หวัง ฝันเอาไว้แล้วจะไปยังไงต่อ: เสียงสะท้อนของเยาวชนต่ออนาคตหลังโควิด 19”
เมื่อภาวะวิกฤตส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในวงกว้าง เด็กและเยาวชนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา การใช้ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ฯลฯ ในการเสวนาครั้งที่ผ่าน ๆ มาของกิจกรรม “EDU Webinar ปรับเรียนเปลี่ยนรู้” ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความรู้และความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ส่วนในครั้งที่ 4 จะเป็นเวทีที่เยาวชนจะได้ส่งเสียงสะท้อนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยตัวเอง “หวัง ฝันเอาไว้แล้วจะไปยังไงต่อ: เสียงสะท้อนของเยาวชนต่ออนาคตหลังโควิด 19” คือ หัวข้อในการพูดคุยกันใน Webinar “ปรับเรียนเปลี่ยนรู้” ครั้งที่ 4 ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar ID
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31