3 Sun
All-day
การอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเยาวชนพลเมือง” @ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเยาวชนพลเมือง” @ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Nov 3 all-day
การอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเยาวชนพลเมือง" @ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert (FES) และ Thai Civic Education Foundation ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00