7 Thu
All-day
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00 ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
Oct 7 @ 00:00 – Oct 8 @ 00:00
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม Critizen สนับสนุนโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stuftung