10 Sun 11 Mon 12 Tue 13 Wed 14 Thu 15 Fri 16 Sat
All-day
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 10 all-day
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่ Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญ” โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอด” โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC) Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 11 all-day
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่ Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญ” โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอด” โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC) Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 12 all-day
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่ Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญ” โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอด” โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC) Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 13 all-day
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่ Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญ” โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอด” โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC) Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 14 all-day
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่ Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญ” โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอด” โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC) Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 15 all-day
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่ Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญ” โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอด” โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC) Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 16 all-day
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่ Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญ” โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอด” โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC) Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00 ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
Oct 10 @ 00:00 – 16:00
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม Critizen สนับสนุนโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stuftung
00:00 “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Oct 10 @ 00:00 – Oct 11 @ 00:00
"ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์"
#กลุ่มLeftEd #เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง  ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์  “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”  ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้
00:00 “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Oct 11 @ 00:00 – Oct 12 @ 00:00
"ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์"
#กลุ่มLeftEd #เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง  ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์  “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”  ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้
00:00 “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Oct 12 @ 00:00 – Oct 13 @ 00:00
"ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์"
#กลุ่มLeftEd #เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง  ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์  “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”  ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้
00:00 “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Oct 13 @ 00:00 – Oct 14 @ 00:00
"ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์"
#กลุ่มLeftEd #เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง  ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์  “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”  ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้
00:00 “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Oct 14 @ 00:00 – Oct 15 @ 00:00
"ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์"
#กลุ่มLeftEd #เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง  ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์  “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”  ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้
16:00 เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง
เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง
Oct 14 @ 16:00 – 17:30
เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง
ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ปิดโครงการอบรมครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4 ในหัวข้อ “เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น. ร่วมเสวนาโดย – อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ครูธนวรรธน์ สุวรรณปาล โรงเรียนราชดำริ – ครูคมเพชร ราชคม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ดำเนินรายการโดย –
00:00 “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Oct 15 @ 00:00 – Oct 16 @ 00:00
"ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์"
#กลุ่มLeftEd #เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง  ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์  “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”  ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้
00:00 “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Oct 16 @ 00:00 – Oct 17 @ 00:00
"ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์"
#กลุ่มLeftEd #เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง  ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์  “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”  ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้