เศรษฐศาสตร์การเมือง ความเหลื่อมล้ำ และไม่เป็นธรรมทางสังคม

โดย ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี บทความจากเวทีอบรมพัฒนา “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ชีวิตที่ดีคืออะไร? ถ้าเราขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เราจะมีชีวิตที่ดีได้จริง ๆ…

วัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดย ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ การมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วสังคมแบบไหนที่เอื้อให้เกิดการเมืองแบบมีส่วนร่วมได้? การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การแสดงออกซึ่งสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ ในประเทศที่มีพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมาก แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมการเมืองในประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยสูง เพราะมีพื้นที่ที่แสดงความเคารพต่อเสียงข้างน้อยได้มาก การปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ ต้องยอมรับในขั้นแรกว่า “ความขัดแย้ง”…

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมพหุนิยม กับประชาธิปไตย

โดย รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ในเมื่อคนเรามีความแตกต่างหลากหลาย สังคมประชาธิปไตยควรมีหน้าตาแบบไหนจึงจะทำให้เราอยู่ต่อไปด้วยกันได้? อคติในสังคมทำให้เราให้คุณค่าของ “ความแตกต่าง” ไม่เท่ากัน เราอดทนอดกลั้นกับความแตกต่างไม่ได้ และผลักให้คนที่คิดต่างและไม่เหมือนเราอยู่ในขั้วตรงข้ามเสมอ การตีตราประณาม กีดกัน และบังคับให้เกิดการหลอมรวมนำมาซึ่งความทุกข์ ความรุนแรงและความแตกแยกในสังคม ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมในโรงเรียนที่เน้นการบังคับหลอมรวมให้นักเรียนทุกคนมีลักษณะเหมือน ๆ…

“สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย

หนังสือ”สาดนำ้สงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย” เพื่อขยายพรมแดนความรู้ว่าด้วยสงกรานต์ ชวนคิดและตั้งคำถามต่อเหตุการณ์และเทศกาล ชวนให้สืบค้นต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้รักและภูมิใจในความเป็นชาติแต่พองาม แล้วเปิดพื้นที่ใจให้รักและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันให้มากขึ้น ขอเชิญอ่านให้ชุ่มฉ่ำใจก่อนไปชุ่มฉ่ำกายในวันสงกราน ดาวน์โหลด pdf

การเมือง เรื่องของพวกเรา

การไม่รู้เรื่องการเมืองนั้นนับว่าแย่ที่สุดในบรรดาการไม่รู้เรื่องอื่นๆทั้งหมด คนที่ไม่รู้เรื่องการเมือง นั้นไม่ได้ยิน ไม่ พูด ทั้งยัง ไม่ม่ ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ เขาไม่รู้เรื่องค่าครองชีพ ราคาเมล็ดถั่ว ปลา แป้ง (ข้าวปลาอาหาร) ค่าเช่าบ้าน ค่ารองเท้า รวมถึงค่ายาค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นกับ การตัดสินใจทางการเมืองทั้งสิ้น…

รายงานสรุปสาระสำคัญของการประชุม “รู้ทันการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย”

สรุปสาระสาคัญของการประชุม “รู้ทันการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย” 3 – 5 กรกฎาคม 2558 โรงแรม IBIS Bangkok Riverside ดาวน์โหลด pdf

คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ GLOSSARY OF CONCEPTS AND TERMS IN MODERN DEMOCRACY

คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ GLOSSARY OF CONCEPTS AND TERMS IN MODERN DEMOCRACY source book ที่รวบรวมความหมายของคำ ที่มา และแนวคิดต่างๆของประชาธิปไตยในไทยและตะวันตก ดาวน์โหลดไฟล์ pdf