[VDO] สัมภาษณ์ “ครูกั๊ก” ร่มเกล้า ช้างน้อย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

คลิปสัมภาษณ์ “ครูกั๊ก” ร่มเกล้า ช้างน้อย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม หนึ่งในครูที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ

[VDO] สัมภาษณ์ “ครูพล” ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

คลิปสัมภาษณ์ “ครูพล” ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี หนึ่งในครูที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ…

[VDO] สัมภาษณ์ อ.ปราศรัย เจตสันติ์(รร.บางประกอกวิทยาคม) เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมไทย

สัมภาษณ์ อ.ปราศรัย เจตสัันติ์(รร.บางประกอกวิทยาคม) เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมไทย ‘เราต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาไหน เพศสภาวะใดก็ตาม เราต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ’ เสียงสะท้อนจาก ครูโอ ปราศัย เจตสันติ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic…

[VDO] เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลียรุ่นที่ 2

โครงการ “เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ปี 2” (วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560) สนับสนุนโดย Department of Foreign Affairs and Trade…

สนุกกับวิชากฎหมายและการเมือง ตอน 2 อ.วัฒนา อัคคพานิช (เมล็ดพันธุ์ครู)

(ตอนต่อ) นอกจากการนำเรื่องการเมืองมาโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กนักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง และนำความรู้มาจัดเป็นเกมเพื่อกระตุ้นสร้างความสนใจให้กับนักศึกษาแล้ว อ.วัฒนา อัคคพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังได้เพิ่มเทคนิคการเรียนการสอนที่เรียกว่า History Line มาเพื่อให้นักศึกษาได้สนุกกับการเรียนรู้ เชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียนกับสถานที่จริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกด้วย  

1 2 3 4 7