วัฒนธรรมพลเมือง

โดย วิชัย ตันศิริ ปีที่พิมพ์ : 2551 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF หนังสือเรื่อง “วัฒนธรรมพลเมือง” ฉบับนี้ เป็นการรวมบทความซึ่งได้เขียนขึ้นในวาระต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสำคัญของ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย หรือนัยหนึ่ง การสร้างวัฒนธรรมพลเมือง ตามวิถีชีวิตทางสังคมประชาธิปไตย…

การให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อการพัฒนาพลเมือง

เรียบเรียงจากการสัมมนา บทบาทของการพัฒนาพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไทยเยอรมนี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF