รายการนี้จะพาไปดูหัวใจสำคัญ 4 ประการ ของการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ที่โรงเรียนประถมนอร์ทแชเพิล ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรัชญาสำหรับเด็ก สภาโรงเรียน และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หัวใจสำคัญ 4 ประการของโรงเรียนนี้ได้แก่
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนได้แบ่งเวลาส่วนหนึ่ง ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคุณครูคอยดูแล และควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแห่งชาติ
2. ปรัชญาสำหรับเด็ก เด็ก ๆ เริ่มเรียนปรัชญากันตั้งแต่อายุยังน้อย และเริ่มเรียนรู้จักที่จะคิดเอง และเรียนรู้ด้วยตนเองได้
3. สภานักเรียน รายการจะพาไปดูว่าสภาโรงเรียน และสภาชั้นเรียนมีความสำคัญ และมีประสิทธิภาพเพียงไร
4. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียนเด็กโตลงมาช่วยสอนน้องอย่างน้อยอา­ทิตย์ละครั้ง

https://www.youtube.com/watch?v=NX9QD-6R3Wc