ปาริชาต สถาปิตานนท์

2551

นำเสนอเหตุการณ์สำคัญในสังคมไทย ซึ่งบ่งชี้ถึง “พลัง” ของบุคคลในการออกแบบและดำเนินการ “สื่อสาร” เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ซึ่งมีความโดดเด่นในเชิงสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ตลอดจนการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการสกัดข้อมูลสำคัญจากเอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง