เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

2552

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการเมืองภาคประชาชนในฐานะองค์ประกอบใหม่ของระบอบประชาธิปไตยมากกว่าจะลงสู่รายละเอียดในปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ เช่นปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต ปัญหาความเสื่อมทรุดของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม หรือปัญหาความยากจนโดยรวม สิ่งที่เป็นคำถามหลักคือการเมืองภาคประชาชนมีฐานะความชอบธรรมอยู่ตรงไหนในระบอบการเมืองการปกครองไทย และสามารถแสดงบทบาทสนองจุดหมายอะไรได้บ้างในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่