เรียบเรียงจากการสัมมนา
บทบาทของการพัฒนาพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไทยเยอรมนี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF