บททบทวนทางทฤษฎี ว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย
โดย วัฒนา อัคคพานิช

จาก วารสารมนุษย์สาร
(วารสารวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม ฉบับที่4 ปีการศึกษา 2543
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF