เสถียร เชยประทับ

2552

หนังสือ “มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิดการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวกับ มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง ดังนี้ มติมหาชนหรือเสียงของประชาชนหรืออีกนัยหนึ่งวาระสาธารณะก็คือ “เสียงสวรรค์” ในระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นพลังทางการเมืองที่นำไปสู่นโยบายหรือการกระทำของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งวาระของรัฐบาล มติมหาชนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการพูดคุย อภิปรายและตัดสินใจร่วมกัน หรือเรียกว่าวาระของสื่อ วาระของสื่อนำไปสู่วาระของสาธารณะ วาระของสาธารณะนำไปสู่วาระของรัฐบาล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาระทั้ง 3 ประการนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กำเนิดและวิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับม! ติมหาชน ส่วนที่ 2 วิถีทางที่นำไปสู่ความคิดเห็นทางการเมือง ส่วนที่ 3 อิทธิพลและปัจจัยที่มีต่ออิทธิพลของวาระของสื่อมวลชน