สรุปสาระสาคัญของการประชุม “รู้ทันการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย”
3 – 5 กรกฎาคม 2558
โรงแรม IBIS Bangkok Riverside

ดาวน์โหลด pdf