ทบทวน ประมวล และทำความกระจ่างชัดเกี่ยวกับความรู้เรื่อ­งการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอ­บประชาธิปไตย และความเข้าใจเรื่องพลเมืองดีกับพลเมืองดี­ในวิถีประชาธิปไตย