มาเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิดีโอเรื่อง “ถ้าของเพลโต”  ที่จะทำให้เรารับรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นผ่านสื่อทุกวันนี้อาจไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป