จากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่างไม่เคยปร­ากฏมาก่อน
อินโฟกราฟิกชิ้นนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากกลุ่มอาสาสมัคร โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ พวกเราตั้งใจที่จะเตือนสติทุกท่าน ให้ระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลข่าวสาร และหวังว่า เราทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของ การรู้ไม่เท่าทันสื่อ อีกต่อไป
เพราะการ “รู้เท่าทันสื่อ” และ “มีสติ” ก่อนที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารใดๆ คือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ที่จะทำให้พวกเราผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้