กิจกรรม Environmental Citizenship (EC)
https://www.youtube.com/watch?v=hmEPo-NZ1E0

โยงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม
https://www.youtube.com/watch?v=UpK-ASDWvsc

กิจกรรม วิเคราะห์เมนูอาหาร
https://www.youtube.com/watch?v=Lenj5gR7aIg

เกมสถานการณ์จำลอง “อะไรอยู่ในถุงดำ”
https://www.youtube.com/watch?v=iu9UAnw76vE

กิจกรรม เชื่อมโยงกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้นเข้ากับพลเมืองทั้ง 3 รูปแบบ
https://www.youtube.com/watch?v=uAB9DtfCIMY