ลิขิต ธีรเวคิน

2550

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบ หรือปูพื้นฐานแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาการเมืองการปกครองไทย โดยนำเสนอภาพวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยในลักษณะกว้างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเพื่อใช้เป็นกรอบช่วยมองภาพอนาคตของการเมืองการปกครองไทย โดยเน้นที่การวิเคราะห์มากกว่าการพรรณนาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ และเข้าใจปัญหาการเมืองการปกครองไทย นอกจากนี้ประเด็นในการวิเคราะห์ และข้อสังเกตของผู้เขียนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดด้วย