ดร.วัฒนา อัคคพานิช นักวิชาการอิสระ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกระบว­นการ ครั้งที่ 2
“ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป­็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 2 – 4 เมษายน 2558