แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร :
การเฝ้าระวังและเท่าทันรายการโทรทัศน์ สำหรับเด็กประถมปลาย
ศูนย์ข้อมูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แหล่งที่มา: http://info.thaihealth.or.th/library/hot/12469