สัมภาษณ์ อ.ปราศรัย เจตสัันติ์(รร.บางประกอกวิทยาคม)
เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมไทย

‘เราต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาไหน เพศสภาวะใดก็ตาม เราต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ’
เสียงสะท้อนจาก ครูโอ ปราศัย เจตสันติ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education กับประสบการณ์และแนวทางการสร้างค่านิยมการยอมรับความแตกต่างหลากหลายภายในสังคม และการยุติการเหยียดผิวและเชื้อชาติ เนื่องใน วันที่ 21 มีนาคม “วันสากลแห่งการยุติการแบ่งแยกเชื้อชาติ” (International Day for the Elimination of Racial Discrimination)