power point เวทีเสวนาสาธารณะครั้งที่ 3 เรื่อง “ครู..ผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย”

ความท้าทายในการพัฒนาครูเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดาวน์โหลด pdf บทบาทครูในฐานะผู้สร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดาวน์โหลด pdf การพัฒนานิสิตนักศึกษาฝึกหัดครูเพื่อส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย ดาวน์โหลด pdf What kind of citizens are the schools trying to…

“สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย

หนังสือ”สาดนำ้สงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย” เพื่อขยายพรมแดนความรู้ว่าด้วยสงกรานต์ ชวนคิดและตั้งคำถามต่อเหตุการณ์และเทศกาล ชวนให้สืบค้นต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้รักและภูมิใจในความเป็นชาติแต่พองาม แล้วเปิดพื้นที่ใจให้รักและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันให้มากขึ้น ขอเชิญอ่านให้ชุ่มฉ่ำใจก่อนไปชุ่มฉ่ำกายในวันสงกราน ดาวน์โหลด pdf

การเมือง เรื่องของพวกเรา

การไม่รู้เรื่องการเมืองนั้นนับว่าแย่ที่สุดในบรรดาการไม่รู้เรื่องอื่นๆทั้งหมด คนที่ไม่รู้เรื่องการเมือง นั้นไม่ได้ยิน ไม่ พูด ทั้งยัง ไม่ม่ ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ เขาไม่รู้เรื่องค่าครองชีพ ราคาเมล็ดถั่ว ปลา แป้ง (ข้าวปลาอาหาร) ค่าเช่าบ้าน ค่ารองเท้า รวมถึงค่ายาค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นกับ การตัดสินใจทางการเมืองทั้งสิ้น…

รายงานสรุปสาระสำคัญของการประชุม “รู้ทันการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย”

สรุปสาระสาคัญของการประชุม “รู้ทันการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย” 3 – 5 กรกฎาคม 2558 โรงแรม IBIS Bangkok Riverside ดาวน์โหลด pdf

คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ GLOSSARY OF CONCEPTS AND TERMS IN MODERN DEMOCRACY

คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ GLOSSARY OF CONCEPTS AND TERMS IN MODERN DEMOCRACY source book ที่รวบรวมความหมายของคำ ที่มา และแนวคิดต่างๆของประชาธิปไตยในไทยและตะวันตก ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

1 2 3 4 7