Teachers for Democratic Citizenship Education

“ครู..ผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย” Prof. Dr. Murray Print University of Sydney Australia โครงการเวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 18 กันยายน 2015

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ “ประชาธิปไตยกับความยุติธรรมทางสังคม”

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ “ประชาธิปไตยกับความยุติธรรมทางสังคม” การอบรมพัฒนาครู เรื่อง “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ “ประชาธิปไตยกับสังคมพหุนิยมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม”

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ “ประชาธิปไตยกับสังคมพหุนิยมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม” การอบรมพัฒนาครู เรื่อง “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์