ใช้ข่าวสร้างพลเมืองดี KS1/2 Citizenship : Using News

  ใช้ข่าวเป็นสื่อสอนเรื่องหน้าที่พลเม­ือง และเชื่อมโยงเข้าสู่สาระฯ อื่นๆ อย่างไรได้บ้าง พร้อมชมเทคนิคการสอนมากมาย ทั้งการตั้งคำถามกระตุ้นความคิด บทบาทสมมติ และเกมเลือกข้าง ทุกเช้า ครูคาเรน ทอมป์สัน ครูประจำชั้น ป.6 โรงเรียนประถมศึกษาค็อกคิงตัน จะเริ่มต้นวันด้วยการอ่านข่าวกับนักเรียน โดยเปิดเว็บไซต์ข่าวฉายบนกระดานหน้าห้อง นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ…

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน ใช้ข่าวสร้างพลเมืองดี

หน้าที่พลเมือง ไม่ใช่เรื่องที่จะสอนกันได้ผ่านการอ่านหนั­งสือหรือท่องจำ แต่จะเรียนรู้ได้ผ่านการลงมือปฏิบัติในชีว­ิตประจำวันของนักเรียน วันนี้ Teachers as Learners จะมาคุยกันว่าแนวทางการสอนเรื่องหน้าที่พล­เมืองด้วยข่าว บทบาทสมมติ กิจกรรมเลือกข้าง และการตั้งคำถามกระตุ้นความคิดของคุณครู จะนำมาปรับใช้อย่างไรให้เข้ากับบริบทไทย ติดตามฟังได้จากชุมชนแห่งการเรียนรู้เล็กๆ ในรายการตอนนี้ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา…

รู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อการเรียนรู้เรื่อง “ถ้าของเพลโต”

มาเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิดีโอเรื่อง “ถ้าของเพลโต”  ที่จะทำให้เรารับรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นผ่านสื่อทุกวันนี้อาจไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป

“ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ครั้งที่ 2 (2 – 4 เมษายน 2558)

เพิ่มเ­ติมรายวิชาหน้าที่พลเมือง และกรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็­นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยซึ่งเป็น­ประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานที่มาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการประชุมที่จะทำค­วามเข้าใจร่วมกัน และสร้างทีมงานในระดับพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยหนุนเสริม(Mentoring and Coaching)การทำงานของสถานศึกษาต่อไป

อะไรๆก็ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่?

ดร.วัฒนา อัคคพานิช นักวิชาการอิสระ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกระบว­นการ ครั้งที่ 2 “ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป­็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 2 – 4 เมษายน 2558

วิดีโอกิจกรรม การประชุมเชิงลึก “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กับสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน­”17 – 19 กรกฎาคม 2558

กิจกรรม Environmental Citizenship (EC) https://www.youtube.com/watch?v=hmEPo-NZ1E0 โยงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม https://www.youtube.com/watch?v=UpK-ASDWvsc กิจกรรม วิเคราะห์เมนูอาหาร https://www.youtube.com/watch?v=Lenj5gR7aIg เกมสถานการณ์จำลอง “อะไรอยู่ในถุงดำ” https://www.youtube.com/watch?v=iu9UAnw76vE กิจกรรม เชื่อมโยงกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้นเข้ากับพลเมืองทั้ง 3…

FTA เพื่อใคร 1

Thai PBS ได้นำเสนอสารคดี ไท ไท ว่าด้วยเรื่องข้าว ปลา อาหาร เริ่มครั้งแรกเมื่อ 28 ธันวาคม 2555 และจะนำเสนอต่อ ๆไป ในทุกวันศุกร์ เวลา 20:45 น.…

1 2 3 4 6