รู้เท่าทันสื่อ- Media Literacy

จากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่างไม่เคยปร­ากฏมาก่อน อินโฟกราฟิกชิ้นนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากกลุ่มอาสาสมัคร โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ พวกเราตั้งใจที่จะเตือนสติทุกท่าน ให้ระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลข่าวสาร และหวังว่า เราทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของ การรู้ไม่เท่าทันสื่อ อีกต่อไป เพราะการ “รู้เท่าทันสื่อ” และ “มีสติ”…

Teachers as Learners ห้องพักครู : แนวทางและเทคนิคการสอนหน้าที่พลเมือง

จากห้องพักครู ตอน หน้าที่พลเมือง ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ได้พูดถึงความเป็นพลเมืองว่าคืออะไร ทำไมจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้ (สามารถติดตามได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=ucj0OQ…) ในตอนนี้ ผศ.อรรถพล มีแนวทางจากหลักสูตรมาสู่เทคนิคในการสอนหน้าที่พลเมือง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำข่าวความขัดแย้งความไม่เป็นธรรมในสัง­คมมาพูดคุยกัน การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อใ­ห้รู้บทบาทหน้าที่ตนเอง และการใช้ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันต่าง ๆ…