ประชาธิปไตย จริงแท้…คือแค่ไหน

โดย พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) ปี่ที่พิมพ์: 2553 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมเล่มมาจาก – ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์) – ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้…

วัฒนธรรมพลเมือง

โดย วิชัย ตันศิริ ปีที่พิมพ์ : 2551 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF หนังสือเรื่อง “วัฒนธรรมพลเมือง” ฉบับนี้ เป็นการรวมบทความซึ่งได้เขียนขึ้นในวาระต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสำคัญของ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย หรือนัยหนึ่ง การสร้างวัฒนธรรมพลเมือง ตามวิถีชีวิตทางสังคมประชาธิปไตย…