TRANSFORMING TEACHER EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE

แนะนำหนังสือสำหรับผู้สนใจ Transforming Teacher Education for Social Justice การเปลี่ยนแปลง teacher education เพื่อผลิตครูที่คำนึงถึงการศึกษาในฐานะการสร้างสังคมที่เป็นธรรม

Transforming Teacher Education for Social Justice เป็นหนังสือที่พูดถึงแนวทางใหม่ในการพัฒนานักการศึกษาที่ตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายทางสังคม เขียนถึงองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการเตรียมครูที่เข้าใจมิติของ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา ในบริบทความหลากหลายของชุมชนในปัจจุบันที่ครูรุ่นใหม่จะต้องได้เผชิญหลังจบการศึกษา โดยในแต่ละบทพูดถึงแนวคิดของการเรียนรู้บริบทจริงในชุมชน ความจำเป็นของลงฝึกประสบการณ์ของครูในบริบทจริง ตัวอย่างการนำไปสอนในชั้นเรียน ความสำคัญของการมีส่วนร่วมและจูงใจนักเรียน และการทำ service learning การเรียนรู้ผ่านการบริการสังคมที่เป็น critical service learning ที่ตั้งคำถามเชิงโครงสร้าง และเข้าใจบริบทปัญหาทาง รวมถึงผลกระทบของนโยบายที่สำคัญที่มีผลต่อแนวคิดของ teacher education ในปัจจุบัน