When:
July 19, 2021 @ 16:00 – October 10, 2021 @ 16:00
2021-07-19T16:00:00+07:00
2021-10-10T16:00:00+07:00

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม Critizen
สนับสนุนโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stuftung